Paskelbta: 2021-01-13 08:30:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Correction: Priimtas sprendimas dėl AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės ilgalaikio vadovų skatinimo akcijų opcionais programos

Pranešimas papildytas penkiomis pirmomis pastraipomis ir atnaujinta tikslų lentele.

Atsižvelgdama į Lietuvoje kilusias  diskusijas dėl pirmosios tokios šalyje ilgalaikės vadovų skatinimo akcijų opcionais programos pritaikymo valstybės valdomoje įmonėje, AB „Ignitis grupė (toliau – Bendrovė) praneša koreguoto EBITDA 2023 m. minimalią ir maksimalią pasiekimo ribas, kurios skirtos nustatyti pagal programą skiriamą akcijų kiekį (lentelė žemiau) ir papildo informaciją apie kitas tikslų dedamąsias. Taip pat iš anksto atsako į galimus klausimus.

Kodėl koreguoto EBITDA ribos ir kitų tikslų patikslinimas skelbiamas anksčiau nei Bendrovė komunikavo iki šiol, nesulaukus atnaujinto 2021-2024 m. strateginio plano?
Įsivertinusi Lietuvos viešojoje erdvėje kylančias diskusijas ir susiderinusi su kapitalo rinkų teisininkais, Bendrovė paankstina 2023 m. rodiklio ribų atskleidimą. 2024 m. EBITDA ribos bus skelbiamos, kaip planuota, kartu su atnaujintu strateginiu planu. Vėlesnių laikotarpių ribos taip pat bus skelbiamos kartu su atnaujintais strateginiais planais.

Kaip turėtų būti suprasta 2023 m. koreguoto EBITDA ribos ilgalaikio vadovų skatinimo akcijų opcionais programos kontekste?
2023 m. iškelto koreguoto EBITDA ribos nėra sietinos su prognozuojamu Bendrovės veiklos rezultatu, kuriuo investuotojai turėtų remtis atliekant investicinius sprendimus. Šis rodiklis yra skirtas tik nustatyti pagrindiniams vadovams skiriamų akcijų dalį, priklausomai nuo jų pasiektų rezultatų

Kaip bus užtikrinama, jog Bendrovė didins pelningumą ne didindama tarifus vartotojams?
Instaliuotos žaliosios gamybos galios tikslas užtikrins, jog investicijos į tvarią gamybą, o ne tarifų didinimas, kuris yra nustatytas reguliuotojo, užtikrins Bendrovės augimą. Taip pat Bendrovė koreguoto EBITDA ribas išsamiai pristatys reguliuotojui, kuris tvirtina tarifus vartotojams bei užtikrina, kad kainos nebūtų nepagrįstai didinamos.

CO2 mažinimo plano parengimas ir jame numatytų tikslų pasiekimo tikslas – kodėl dar neparengtas planas įtrauktas į ilgalaikius tikslus?
Bendrovė yra įsipareigojusi mažinti jos veikloje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir iki 2050 metų pasiekti nulines emisijas, taip svariai prisidedant prie klimato kaitos mažinimo. Vertiname, kad Bendrovė gali turėti didelę įtaką siekiant Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytų tikslų. Dėl šios priežasties išsamaus anglies dvideginio (CO2) emisijų valdymo plano parengimas ir įgyvendinimas patvirtinta apimtimi yra vienas iš Bendrovės strateginių tikslų.
Bendrovė atlieka CO2 emisijų matavimus remdamasi tarptautinėmis rekomendacijomis ir ketina parengtą CO2 mažinimo planą bei jo tarpinius tikslus 2021 metais suderinti su Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvos „Science Based Targets Initiative“ (SBTi) reikalavimais, siekiant, kad Bendrovės tikslai ir veiksmai šioje srityje atitiktų mokslininkų rekomendacijas.
2024 m. ketinama vertinti ne tik plano parengimą bei suderinimą, bet ir suderintų jo tarpinių tikslų įgyvendinimą pagal numatytą tarptautines rekomendacijas atitinkančią ambiciją.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2020 m. gruodžio 4 d. Bendrovės stebėtojų taryba patvirtino AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės (toliau – Grupės įmonės, Grupė) pagrindinių vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programos (toliau – Programa) ilgalaikius strateginius tikslus ir jų rodiklius 2020-2023 metams, jų pasiekimo vertinimo kriterijus, maksimalų siūlomų įsigyti vadovams akcijų skaičių.

Programa patvirtinta atsižvelgiant į gerąsias listinguojamų bendrovių ilgalaikių strateginių tikslų susiejimo su vadovų motyvacija praktikas, siekiant didinti lojalumo, tvarių ilgalaikių rezultatų siekimo, akcijų vertės didinimo motyvaciją. Apsisprendimas dėl Programos poreikio buvo užfiksuotas pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) prospekte bei akcininko patvirtintose 2020 m. rugsėjo 16 d. AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklėse, kurios skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje  https://ignitisgrupe.lt/lt/valdymo-organai.

Grupės įmonių vadovų ilgalaikio skatinimo akcijų opcionais programa bus taikoma 9 Grupės pagrindiniams vadovams: Bendrovės valdybos nariams ir 4 Grupės įmonių (ESO, „Ignitis“, „Ignitis gamyba“ ir „Ignitis renewables“) generaliniams direktoriams. Bendras maksimalus siūlomų įsigyti akcijų skaičius yra 9497.

Programa numato akcijų suteikimą 2024 metais, pasiekus ilgalaikius Grupės strateginius tikslus (rodiklius), susietus su 2020-2023 metų Bendrovės strateginiu planu.

Po  akcijų opcionų išlaikymo termino vadovai, jų pasirinkimu, galės įgyvendinti nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kurių skaičius bus tikslinamas (apskaičiuotas) vertinant žemiau nurodytų ilgalaikių strateginių tikslų ir jų rodiklių 2020-2023 metams pasiekimo procentą:

 TikslasSvorisMinimali rodiklio pasiekimo ribaRodiklis, 100 proc. pasiekimas
1Akcininko grąžos rodiklis (total shareholder return, TSR) lyginamasi su Eurostoxx Utilities vidurkiu40 proc.70 proc. Eurostoxx Utilities vidurkio, vertinamas, kaip 70 proc. pasiekimasEurostoxx Utilities vidurkis

 
2Koreguota EBITDA 2023 m.30 proc.EUR 315 mln. pasiekimas vertinamas, kaip 70 proc. pasiekimasEUR 350 mln. pasiekimas

 
3Instaliuoti „žalieji MW“20 proc.1.6 GW
4CO2 mažinimo plano parengimas ir jame numatytų tikslų pasiekimas10 proc.100 proc. plano vykdymas

Pagrindiniai vadovai Opciono sutartis sudarė 2020 metais. Bendrovė apie sudarytas Opciono sutartis pranešė atskiru pranešimu (nuoroda).

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076